Thông tin

Giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

- Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại phần 1.4 trong bảng tiêu chuẩn chất lượng này.

- Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

- Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

- Không bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính mà ThanhLoc Express đã công bố.

 2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của ThanhLoc Express:

- Bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ bưu chính khi không bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính mà Công ty đã công bố hoặc vi phạm hợp đồng đã giao kết, trừ các trường hợp bất khả kháng, lỗi của người gửi hoặc vi phạm quy định của pháp luật.

- Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do người sử dụng dịch vụ bưu chính vi phạm hợp đồng đã giao kết thì ThanhLoc Express được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do người sử dụng dịch vụ bưu chính gây ra.

- Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi, trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa ThanhLoc Express và người gửi; trường hợp bưu gửi bị hư hỏng, mất một phần mà người nhận đồng ý nhận phần còn lại thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận.

- ThanhLoc Express không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó;

b) Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;

c) Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;

d) Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Người sử dụng dịch vụ bưu chính không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp;

e) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ:

- Người sử dụng dịch vụ bưu chính phải bồi thường thiệt hại cho ThanhLoc Express và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật khi gửi vật phẩm, hàng hoá không được gửi theo quy định của pháp luật hoặc không gói bọc đúng cách theo hướng dẫn của ThanhLoc Express.

- Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, người sử dụng dịch vụ bưu chính không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra do ThanhLoc Express vi phạm hợp đồng đã giao kết;

b) Bưu gửi đã được chấp nhận đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

c) ThanhLoc Express không thực hiện các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp do mình công bố.

1.4. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại

- Mức bồi thường tối đa đối với TLEX trong nước là 300.000đ/bưu gửi

- Trường hợp vi phạm hợp đồng đã giao kết do không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, ThanhLoc Express có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

- Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại

- Trường hợp tìm lại được một phần hoặc toàn bộ bưu gửi bị coi là đã mất và đã được bồi thường thiệt hại theo quy định, ThanhLoc Express có trách nhiệm thông báo cho người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại.

- Người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại có quyền nhận lại hoặc từ chối nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được.

- Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thì phải hoàn trả số tiền bồi thường tương ứng cho ThanhLoc Express.

- Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại từ chối nhận lại thì một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thuộc quyền sở hữu của ThanhLoc Express.

                                                


Tin tức khác

Tra cứu vận đơnBảng phí tuyến phát

Hỗ trợ trực tuyến

 • vnrose1978
  Hải Dương
 • thanhlocexpresshn
  Hà Nội
 • thanhlocexpresshp
  Hải Phòng
 • black_heart78@rocketmail.com
  TP HCM
Thống kê truy cập